1909. Thayer, Porter C. Higley Hill Road, Marlboro, Vermont. Courtesy of William Thayer Family and Marlboro Historical Society.
 1912. Thayer, Porter C. Onlya Farm, Ames Hill, Brattleboro, Vermont. Courtesy of William Thayer Family and Marlboro Historical Society.
prev / next